1.   AVIS  l  INFORMACIÓ LEGAL

El present Avís  Legal  regula l’ús   del  servei  de la  pagina Web www.burgues.es  propietat  de GABINETE  LUIS BURGUES,  S.A.P.   amb domicili social   Rambla  de Catalunya,  17,   2° 2ª,08007,  Barcelona amb CIF A08370819 i  que posa a la disposició  dels usuaris  d’internet.

La utilització  de la pagina Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, “Usuari”) i  implica  l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions  incloses    en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l’Usuari accedeix a la Web.

En  conseqüència,  l’Usuari  ha de llegir  atentament el  present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la Web, ja que el contingut de la Web pot sofrir modificacions.

 

 1. OBJECTE

La present Web, propietat  de GABINETE LUIS BURGUES,  S.A.P.,  ha estat creada i  dissenyada per donar  a conèixer  els serveis i productes de l’entitat  i  permetre l’accés general de tots  els usuaris d’internet.

L’accés i/o ús de la  Web atribueix   a qui ho realitza la  condició d’Usuari i l’acceptació,  sense reserves de cap classe,  de totes i  cadascuna de les  presents condicions generals, així   com d’aquelles  altres  particulars que,  si escau, regeixin  la  utilització del  Portal o deis serveis vinculats al mateix.

En  aquest   sentit,   GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P.  es reserva  la  facultat  de realitzar,  en qualsevol moment  i  sense necessitat de cap preavís, qualsevol  modificació o actualització  deis continguts i  serveis, de les  presents disposicions d’accés i   ús i,    en general,   de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web.

 

 1. CONDICIONS D’ ACCÉS DE LA WEB

3.1   Caràcter  d’utilització  de la Web

La Web té com a objectiu establir  un  canal d’informació i  comunicació entre  GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P.  i els seus clients o interessats  a través d’internet,  no obstant això,  a través de la  pagina  Web de GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P. no se sol·liciten   ni recullen  dades de caràcter  personal.

3.2 Informació  veraç

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el  seu CV.   En tot caso l’Usuari  serà l’únic  responsable  de les manifestacions   falses o inexactes  que realitzi.

 

 1.  ÚS DE LA PÀGINA  WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar  la  pagina  Web de conformitat  amb la  llei  15/1999  de 13  de desembre,  el  RD 1720/2077  de 21  de desembre,   la  Llei  34/2002 d’11   de juliol  i   altra normativa complementaria,   així  com amb la  moral  i    els  bons costums generalment   acceptades i   l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar   la informació sobre activitats  o serveis  que GABINETE LUIS BURGUES,   S.A.P.    posa a la  seva disposició per desenvolupar  activitats  contraries  a les  lleis,   a la  moral  o a l’ordre  públic  i,  en general,   a fer un  ús no conforme amb a les  presents condicions generals.

A aquest efecte,   l’Usuari   s’abstindrà   d’utilitzar   qualsevol  deis  continguts  amb finalitats  o efectes il·lícits,   prohibits en  el  present text,  lesius  dels  drets i  interessos de tercers,  o que de qualsevol forma puguin danyar,   inutilitzar,    sobrecarregar,   deteriorar    o impedir la normal   utilització  dels continguts,   d’altres  Usuaris  o de qualsevol   usuari  d’internet   (maquinari   i   programari).

Els usuaris  respondran  dels  danys i  perjudicis   de tota naturalesa   que l’empresa  GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P. pugui   sofrir,  directa o indirectament,    com a conseqüència   de l’incompliment de  qualsevol   de les  obligacions   derivades   de l’ús  de la  pagina   Web  i    d’aquesta   política de privadesa.

En particular,   i   a títol  merament indicatiu i   no exhaustiu,   l’Usuari   es compromet a no transmetre, difondre o posar a la  disposició   de tercers  informacions, dades,   continguts,   missatges,   gràfics, dibuixos,  arxius de so i/o imatge,  fotografies  de la Web.

4.1  ús del  codi  font

El  codi font, els  dissenys  gràfics,     les  imatges,  les fotografies,   les  animacions,   el  programari, els textos,  la  informació i    els  continguts   que es recullen   a la  pagina Web  estan protegits  per la legislació  Espanyola,   i   no es permet  la reproducció  parcial  o total del  portal,  ni el seu  tractament informàtic,    sense el  permís  previ i   per escrit  dels  seus propietaris.

 

 1. CONTINGUTS DE LA PÁGINA  WEB

Els continguts de la Pagina Web són  posats a la disposició  de l’Usuari  per  GABINETE LUIS BURGUES,  S.A.P.  com  a  informació   pròpia  o  si   escau,   de  tercers.   D’aquesta  manera GABINETE LUIS BURGUES,   S.A.P.  posarà els  mitjans   raonables  a la  seva disposició   perquè els continguts  inclosos a la pagina  Web siguin  exactes i  estiguin actualitzats.

L’Usuari es compromet  a utilitzar  els continguts posats a disposició a la pagina Web, entenent per aquests, sense  que aquesta enumeració  tingui  caràcter  limitatiu,  els textos, fotografies, gràfics,    imatges, icones, tecnologia,  programari,  links i  altres  continguts audiovisuals o sonors, així  com el seu disseny gràfic  i  codis font,  de conformitat amb la  llei,   la present  Política  de Privacitat, les  i  altres avisos,  reglaments  d’ús i  instruccions posats en el seu coneixement,  així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i  l’ordre públic.

L’Usuari  es compromet a abstenir-se de reproduir,  copiar,  distribuir,  posar a disposició o de qualsevol altra  forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular deis corresponents drets o això resulti  legalment permès.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los   i emmagatzemar-los en el  disc  dur del  seu ordinador o en qualsevol  altre suport físic,  sempre que sigui,   única i  exclusivament,  per al seu ús personal i   privat, quedant,  per tant,  terminantment prohibida la  seva  utilització   amb finalitats  comercials,  la seva distribució,   així  com  la seva modificació, alteració o descompilació.

 

 1.  LINKS

La Web  “www.burgues.es”   podrà   incloure  dins  dels  seus   continguts enllaços   amb  llocs pertanyents i/o gestionats per tercers,  disponibles  a través d’internet.

La  pàgina  Web  no  assumeix  cap  responsabilitat   derivada  de  l’existència  d’enllaços  de continguts externs a aquest lloc.  Tals enllaços  o esments tenen una finalitat  que no impliquen el  suport,  l’aprovació,  comercialització  o relació  alguna entre la pàgina i  les persones o entitats titulars  dels  llocs on es trobin.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

A l’efecte  del  que es disposa  en  la normativa  vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal,   GABINETE  LUIS  BURGUES,    S.A.P.   informa   a  l’Usuari   de  l’existència   de fitxers automatitzats   de dades de caràcter     personal   creats  per l’entitat   i   sota responsabilitat  de la mateixa,  la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i  la gestió de la relació contractual amb els   seus  clients,    el   mateix té  la   possibilitat   d’exercitar,   d’acord amb  l’establert  en  aquesta normativa,  els  drets d’accés, rectificació,  cancel·lació    i  oposició,   dirigint un escrit a GABINETE LUIS BURGUES,  S.A.P. amb domicili en  Rambla  de Catalunya,  17,  2º 2ª,  08007,   Barcelona aportant fotocopia del  DNI  o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

GABINETE LUIS BURGUES,   S.A.P. pot rebre a través de correu  electrònic  dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball,  si escau l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter    personal,   al  seu deure guardar- los i  de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la  legislació  vigent  per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.             

L’Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu Currículum vitae, atorga el seu consentiment a GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P.  per rebre comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes  comunicacions podrà comunicar-ho a  l’adreça indicada en  l’apartat 1  d’aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

 

 1. COOKIES

GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P.  pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pagines Web.

Les cookies que utilitza GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P. en la Web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari  anònim),  i  no proporcionen per sí  el  nom i cognoms  de l’Usuari.

 

Aquestes  cookies,  s’utilitzen  per  GABINETE  LUIS BURGUES,  S.A.P.  amb  la  finalitat  de reconèixer  els  navegadors deis  Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pagina per primera vegada, sense que es produeixi un nou  registre en cada visita per accedir a les àrees  de continguts.   De la  mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració  d’estadístiques de GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P. per oferir a l’Usuari   la  possibilitat de personalitzar  el  Lloc Web d’acord  amb els  seus gustos i  necessitats,  de manera que no sigui  necessari  personalitzar- ho en cada visita al mateix.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Toles les  marques,  noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pagina Web són propietat  de GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P.  o de tercers autoritzats, sense que  pugui  entendre’s  que l’ús o accés a la pagina Web atribueixi a l’Usuari  dret algun  sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així  mateix, els Continguts són propietat intel·lectual  de GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P. o de tercers,  sense que  puguin entendre’s cedits a l’Usuari,  en virtut de l’establert   en  aquesta política de privadesa.  Per tant,  queda expressament prohibida la  cessió  deis  drets de propietat intel•lectual  sobre la present Web.

 

 1. PUBLICITAT

A la pàgina Web  podran  allotjar-se continguts publicitaris  o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el  material   remès per a la  seva inclusió en la Web compleix  ambles lleis  que en cada cas puguin ser aplicable.

GABINETE LUIS BURGUES,   S.A.P.   no serà responsable de qualsevol  error,  inexactitud   o irregularitat que puguin contenir els  continguts publicitaris  o deis  patrocinadors.

 

 1.  RESPONSABILITAT

L’Usuari  respondrà  deis  danys i  perjudicis de tota naturalesa  que GABINETE   LUIS BURGUES, S.A.P. pugui  sofrir  coma conseqüència   de l’incompliment  de qualsevol   de les obligacions   al  fet que queda sotmès  per aquesta   Política de Privacitat, per la  llei,  o si  escau,  per les condicions particulars que siguin  aplicable.

11.1     Responsabilitat   en  l’accés al  portal

GABINETE  LUIS  BURGUES,  S.A.P.    no   es  responsabilitza  dels   danys  o  perjudicis  de qualsevol  tipus  produïts en  l’Usuari   que portin causa d’errors  o desconnexions   a les xarxes de telecomunicacions    que produeixin   la  suspensió,  cancel·lació  o interrupció   del  servei de la pagina Web durant la  prestació  del  mateix  o amb caràcter  previ.

11.2   Responsabilitat    de la qualitat del  servei i  continguts

L’accés a la Web no implica l’obligació   per part de GABINETE LUIS BURGUES,  S.A.P. de controlar  l’absència   de virus,   cucs o qualsevol   altre element  informàtic   danyós.   Correspon a l’Usuari,    en  tot cas, la  disponibilitat d’eines   adequades per   a la  detecció  i    desinfecció  de programes informàtics   nocius.

GABINETE LUIS BURGUES, S.A.P.   no es responsabilitza  deis  danys  produïts en  els  equips informàtics,   documents i/o  fitxers dels  Usuaris   o de tercers durant la  prestació del  servei   al Portal.

11.3   Responsabilitat    deis  enllaços   o links

El  servei d’accés a la pàgina Web pot incloure dispositius tècnics  d’enllaç que permeten a l’Usuari  accedir a altres pàgines i portals d’internet.  En aquests   casos,   GABINETE  LUIS BURGUES,   S.A.P.  no coneix  els  continguts i   serveis  dels  links  o enllaços  i,  per tant,   no es fa responsable dels  danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització,    indisponiblitat    error i inutilitat  deis continguts i/o serveis   deis links o enllaços  ni per qualsevol   altre dany.

 

 1.  LEGISLACIÓ  APLICABLE

La  present política de privadesa es regeix  en tots i   cadascun deis  seus extrems per la llei espanyola.   Per a la  resolució  de qualsevol  conflicte que pogués derivar-se   de l’accés a la pagina  Web,  l’Usuari  i  GABINETE LUIS BURGUES,  S.A.P.  acorden sotmetre’s  expressament als jutjats  i  tribunals  de la ciutat de Barcelona,  amb renúncia  a qualsevol   altre  fur general   o especial  que els  pogués correspondre.

A les  presents condicions   se’ls  aplicarà també la  Llei  34/2002 d’11   de Julio  de Serveis   de la informació  i  Correu Electrònic.